نخستین نشست کمیته راهبردی ششمین برنامه تبادل علم و فناوری (STEP) در کشورهای اسلامی