ششمين مجمع اقتصاد فناورى نانو

ششمين مجمع اقتصاد فناورى نانو

معرفى سخنرانان ششمين مجمع اقتصاد فناورى نانو (بخش سوم)
جستجوى ستاره قطبى در آسمان نوآورى
زمان : ٢٩ و ٣٠ آبان ١٣٩٧
مکان :تهران،مركز همايش هاى پژوهشگاه نيرو