دوره برنامه ریزی راهبردی هلدینگ سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

این دوره در قالب چند کارگاه یک روزه در حال برگزاری است. در این دوره علاوه بر آموزش مفاهیم و تئوری های فرآیند برنامه ریزی راهبردی، نمونه های عملی داخلی و خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجزای برنامه راهبردی برای برخی شرکت های حاضر با کمک کارشناسان و مدیران مربوطه تدوین می گردد‌.

پژوهشکده آیندگان