پژوهشکده سیاستگذاری و تحلیل راهبردی آیندگان

پژوهشکده سیاستگذاری و تحلیل راهبردی آیندگان

دولت‏ها در برابر جامعه وظایفی را بر عهده دارند و از این رهگذار، سیاست هایی را در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تدبیر می کنند که مبنای عمل و اقدام قرار می گیرد. بدیهی است که اجرای صحیح این سیاست ها زمینه ساز افزایش سرمایه اجتماعی دولت و ایجاد قدرت ملی خواهد بود و بالطبع، عدم اجرای صحیح سیاست ها، نارضایتی عمومی، کاهش سطح رفاه و عقب ماندگی در مسیر توسعه را به دنبال خواهد داشت. اما واقعیت آن است که تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه های سیاستی، عمدتا به دلیل تعدد، تضاد، تزاحم و عدم جامع نگری در پیش‏بینی محدودیت‏ها و منابع، در عمل با مشکلاتی مواجه می‏شود.
فلذا بهبود کیفیت تصمیمات دولت در عرصه اداره کشور که مجموعا در منظومه ملی سیاستگذاری کشور تجمیع می¬شود، یکی از اصلی ترین مسایل حوزه حکمرانی است که از دیر باز، حل این مسئله، یکی از دغدغه¬های اولویت دار مجامع سیاسی و علمی محسوب می شود و در این میان، کاربست دانش و پژوهش در چرخه سیاستگذاری، از جمله راهبردهای موثر در این موضوع به حساب می آید.
پژوهشکده سیاستگذاری و تحلیل راهبردی آیندگان، به عنوان یک اندیشکده خصوصی، با بهره گیری از تجربه بیش از یک دهه فعالیت متمرکز در حوزه سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی، ضمن تشخیص دقیق اهمیت موضوع در بخش های مختلف کشور و با رویکرد مسئله محوری، تلاش در جهت ارتقای کیفیت سیاست های نظام حکمرانی را مورد توجه قرار داده است و امید دارد که بتواند گامی موثر در ارتقای ظرفیت تحلیلی نظام سیاستگذاری در کشور بردارد