حضور مهندس محمد مهدی جعفری، عضو هیئت مدیره پژوهشکده آیندگان و دبیر اجرایی ششمین برنامه تبادل علم و فناوری جهان اسلام (STEP) در شبکه ۵ سیما