حضور مهندس محمدمهدی جعفری، عضو هیئت مدیره پژوهشکده آیندگان و دبیر اجرایی برنامه تبادل علم و فناوری جهان اسلام در برنامه طلوع شبکه ۴ سیما