امضا تفاهم‌نامه فی‌مابین پژوهشکده سیاستگذاری و تحلیل راهبردی آیندگان و انجمن بهره‌وری ایران

تفاهم‌نامه همکاری در تاریخ 30 شهریورماه 1398 میان پژوهشکده سیاست‌گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان و انجمن بهره‌وری ایران منعقد گردید

این تفاهم‌نامه که به منظور مشارکت در انواع مختلف همکاری اعم از طراحی، مشاوره، مطالعه، پژوهش و آموزش در زمینه‌های سیاست‌گذاری، مدیریت، بهره‌وری و اقتصاد در راستای ارتقاء بهره‌وری سازمان‌ها، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و عمومی به امضاء رسید، زمینه را برای انجام همکاری‌های مشترک در زمینه مباحث و موضوعات مورد تفاهم فراهم می‌کند. بر این اساس پژوهشکده آیندگان به عنوان عضو حقوقی، به عضویت انجمن بهر‌ه‌وری ایران منصوب گردید.